Start biegu

golancz3.jpg
golancz1.jpg
golancz2.jpg

Regulamin

II Bieg Pamięci Gołanieckiej Kompanii Powstańczej

I. ORGANIZATOR

1) „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:7661821861, regon: 302346704

2) Miasto i Gmina Gołańcz

3) Klub Biegacza Team Run Gołańcz

II. CELE

1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

2. Promocja Miasta i Gminy Gołańcz.

3. Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu.

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2019 na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego im. Świętego Jana Pawła II w Gołańczy.

2. Dystanse:

-  bieg 10km od 16 roku życia

- bieg 5km od 12 roku życia

- marsz NW 5km od 12 roku życia

3. Start i meta zlokalizowane będą na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego im. Świętego Jana Pawła II w Gołańczy.

4. Start nastąpi o godzinie:

-  bieg 10km 18:00

- bieg 5km 18:00

- marsz NW 5km 18:05

5. Trasa biegów i marszu NW prowadzić będzie drogą asfaltową w przypadku biegu na 10km (60% asfalt, 40% drogi utwardzone), dystans 5km (50% asfalt, 50% drogi utwardzone) . Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Trasa jest przedstawiona na mapce sytuacyjnej. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr.

IV. LIMIT CZASU

1. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu wynosi 90 minut.

2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.

V. ZGŁOSZENIA

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu, opłacenie pakietu startowego przelewem elektronicznym lub kartą kredytową oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w dniu zawodów. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

3. Łączna liczba Uczestników Biegu jest ograniczona do 500 osób.

4. Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do dnia 21 czerwca 2019. Kolejne zgłoszenia będą możliwe w biurze zawodów pod warunkiem dostępnych miejsc w/w limitu. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania zgłoszeń w momencie przekroczenia powyższej liczby Uczestników biegu.

5. Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji i płatności za pakiet startowy.

6. Odbiór pakietów startowych będzie 29 czerwca 2019 w godz.16:00-17:15.

7. Biuro zawodów będzie mieścić się w okolicach miejsca startu.

VI. UCZESTNICTWO

1. Prawo uczestnictwa w biegu 10km mają osoby, rocznika 2003 i starsze, biegu 5km oraz marszu NW mają osoby rocznika 2007 i starsze.

 2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów.

3. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

 4. W pakiecie startowym biegu znajduje się numer startowy zintegrowany z chipem, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal, napój oraz posiłek regeneracyjny.

5. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów w numerze startowym. Brak chipa podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją. Po biegu należy wydany chip zwrócić do stanowiska firmy obsługującej pomiar czasu. Brak zwrotu chipa spowoduje brak ujęcia w komunikacie końcowym oraz dyskwalifikację. Zabrania się modyfikacji chipa przyklejonego do numeru startowego co może spowodować brak odczytu z mety.

6. Na przedniej części koszulki jest przymocowany numer startowy. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.

7. Zawodnicy na mecie nie posiadający numeru startowego i elektronicznego chipa do pomiaru czasu, nie będą sklasyfikowani oraz nie otrzymają pamiątkowego medalu.

8. W dniu biegu zostanie zorganizowany depozyt dla zawodników.

VII. OPŁATY

1. Opłata startowa za udział w imprezie wynosi:

- pierwszych 100 zgłoszonych zawodników - 20 zł

- od 29 stycznia do 28 lutego 2019 - 30 zł

- od 1 marca do 30 kwietnia 2019 - 35 zł

- od 1 maja do  21 czerwca 2019- 40 zł

- w biurze zawodów 29 czerwca 2019 - 50 zł

Zapisy elektroniczne kończymy 21 czerwca 2019 o godzinie 23:59 lub po wyczerpaniu limitu miejsc.

2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

3. Operatorem płatności jest tpay.com System płatności Tpay.com należąca do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6,61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357.

3. Opłat można dokonywać:
- w dniu zawodów - gotówką w Biurze Zawodów

- podczas rejestracji za pomocą płatności elektronicznej Tpay.com. Do 22 czerwca 2018 do godziny 23:59 po tym terminie płatność nie będzie możliwa.

4. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości oraz podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów.

5. Opłacenie pakietu startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

VIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

Podstawą ustalenia klasyfikacji generalnej biegu będą uzyskane wyniki według elektronicznego pomiaru czasu brutto.

W biegu głównym 10km prowadzona będzie klasyfikacja  Open (3 pierwsze miejsca kobiet i mężczyzn) oraz kategoriach wiekowych (3 pierwsze miejsca) kobiet K16 (16-29 lat), K30 (30-39 lat), K40 (40-49 lat), K50 (50-59 lat), K60 (60 lat i starsze) i mężczyzn M16 (16-29 lat), M30 (30-39 lat), M40 (40-49 lat), M50 (50-59 lat), M60 (60-69 lat), M70 (70 lat i starsi). O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia

Klasyfikacja w biegu 5km -  Open 3 pierwsze miejsca kobiet i mężczyzn.

Klasyfikacja w marszu Nordic Walking 5 km – Open 3 pierwsze miejsca kobiet i mężczyzn.

Klasyfikacja zameldowanych mieszkańców Gminy Gołańcz 3 pierwsze miejsca kobiet i mężczyzn w biegu 10km, biegu 5km oraz marszu NW 5km.

Nagrody nie dublują się to znaczy zawodnik nagrodzony w kategorii OPEN nie otrzymuje nagrody w kategorii wiekowej, wyjątek stanowi klasyfikacja mieszkańców Gminy Gołańcz.

IX. ZWROTY I REKLAMACJE

1. Opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego są bezzwrotne.

2. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do organizatorów, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.

3. Przepisanie pakietu startowego na innego zawodnika jest możliwe do 20 czerwca 2019 – osoba na którą rezygnuje ze startu przesyła taką informację na adres: kontakt@maratonczykpoznan.pl, zwrotnie otrzymuje kod do rejestracji nowego zawodnika (rejestracja nowego zawodnika musi zostać dokonana do 20 czerwca 2019). Koszt przepisania pakietu to 10zł - pakiet należy przepisać w ciągu 48 godzin od otrzymania kodu.

4. Zmiana zadeklarowanego dystansu biegu - należy napisać wiadomość na adres: kontakt@maratonczykpoznan.pl - koszt zmiany 10zł (wpłata na dowolny cel charytatywny i przesłanie potwierdzenia) do 20 czerwca 2019.

X. ZASADY BEZPECZEŃSTWA

1. Uczestnicy biegu są zobowiązaniu do przestrzegania należytej ostrożności na całej trasie biegu.

2. Bieg będzie odbywał się drogami asfaltowymi Gminy Gołańcz. Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez uprawnione służby oraz policję w newralgicznych miejscach.

3. Start nastąpi z  terenu Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego im. Świętego Jana Pawła II w Gołańczy o godz. 18:00. Limit czasu 90min. Po tym czasie wszyscy zawodnicy, którzy nie ukończą biegu są zobowiązani do zejścia z trasy.

4. Bieg odbywać się będzie prawostronnie.

5. Ruch uliczny będzie wstrzymywany jedynie na czas przebiegnięcia zawodników. Na trasie mogą pojawić się pojazdy mechaniczne.

6. Imprezę będzie kończył specjalnie oznakowany pojazd z którego będzie mógł skorzystać uczestnik biegu który zejdzie z trasy.

7. Zawodnicy, kibice oraz inne osoby przebywające na trasie biegu są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania poleceń służb porządkowych.

8. Organizator jest zobowiązany do poinformowania przed startem zawodników o zasadach bezpieczeństwa wynikających z Regulaminu.

XI. Polityka prywatności

  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:766182181 (zwany dalej „Administratorem”).

  2. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:766182181, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno - reklamowych wydawanych przez „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:766182181. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.

  4. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.

  5. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
    w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  6. Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie opłaty startowej i zaakceptowanie regulaminu biegu).

  7. Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.

  8. Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty startowej dane zawodnika (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania - miejscowość, rok urodzenia, przynależność klubowa, płeć) zostaną opublikowane na liście startowej oraz wynikach na stronie internetowej www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl

 XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kontakt do organizatora - tel. +48 791 808 392

2. Stanowiska wydawania medali, wody i posiłku regeneracyjnego będą wspólne dla wszystkich uczestników.

3. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.

4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.

5. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu.

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i depozycie.

7. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.maratonczykpomiarczasu.pl oraz www.bieg-golancz.pl

8. Dane osobowe Uczestników Biegu zbierana są przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy pt. Bieg Gołanieckiej Kompanii Powstańczej. Każdemu z Uczestników Biegu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania (zmiany). W celu wzięcia udziału w Imprezie Uczestnik Biegu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, o które zapytany zostanie w formularzu zgłoszeniowym.

9. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu.

 

Projekt i wykonanie ITSpec.pl